4.WykładyNa konferencji wykłady plenarne wygłoszą polscy i światowi
eksperci z dziedziny psychologii pozytywnej:


 prof. Barbara Fredrickson


Tytuł wystąpienia

Positivity Resonates

Abstrakt
In her 2013 book, Love 2.0, Professor Barbara Fredrickson identified positivity resonance as a momentary affective state that is co-experienced by two or more people simultaneously, marked by the amplifying trio of (a) shared positive affect, (b) mutual care and concern, and (c) cross-person synchrony in behavioral and biological dynamics. In this address, Dr. Fredrickson will share most recent empirical evidence for the hypothesis that positivity resonance – whether indexed by self-report, behavior, or biology – predicts mental and physical health, measured concurrently or prospectively. These data, Dr. Fredrickson argues, help to establish moments of positive interpersonal connection as positive health behaviors.

 Informacja o prelegentce:

Barbara L. Fredrickson, Ph.D. is Kenan Distinguished Professor of Psychology and Neuroscience and Director of the Positive Emotions and Psychophysiology Lab (a.k.a. PEP Lab) at the University of North Carolina at Chapel Hill. She received her Ph.D. in psychology from Stanford University, with a minor in organizational behavior. Among the most highly cited and influential scholars in psychology, her research is funded by the U.S. National Institutes of Health (NCI, NIA, NCCAM, NIMH, NINR). Dr. Fredrickson has published >100 peer-reviewed articles and her general audience books, Positivity (2009, Crown, www.PositivityRatio.com) and Love 2.0 (2013, Penguin, www.PositivityResonance.com) have been translated into more than a dozen languages. Dr. Fredrickson’s scholarly contributions have been recognized with numerous honors, including the inaugural Templeton Prize in Positive Psychology from the American Psychological Association, the Career Trajectory Award from the Society of Experimental Social Psychology, the inaugural Christopher Peterson Gold Medal from the International Positive Psychology Association, and the Tang Prize for Achievements in Psychology, awarded to recognize exceptional career contributions to the well-being of humanity. Dr. Fredrickson is also Immediate Past President of the International Positive Psychology Association. Her work has influenced scholars and practitioners worldwide, within education, business, healthcare, the military, and beyond, and she is regularly invited to give keynotes nationally and internationally.

 prof. dr hab. Ewa Trzebińska

Tytuł wystąpienia
Meta-emocje jako wymiar zdrowia emocjonalnego

Abstrakt
Reakcja afektywna to wieloetapowy proces, którego istotnym ogniwem są meta-emocje, czyli doraźnie powstające ustosunkowania wobec tego, jak proces ten przebiega. Owe ustosunkowania w znacznej mierze stanowią o ostatecznej postaci reakcji afektywnej i jej skutkach, ponieważ to one uruchamiają regulację emocjonalną, a często także bezpośrednio warunkują interpretację sytuacji czy wybór kierunku działania. Uwzględnianie meta-emocji może być więc wielce przydatne do zrozumienia afektywnego podłoża ludzkich sukcesów i porażek, a także do skutecznej optymalizacji funkcjonowania ludzi poprzez kształtowanie czy modyfikowanie ich emocjonalności. Przemawia to za traktowaniem meta-emocji jako istotnego aspektu zdrowia emocjonalnego, na które składa się całokształt afektywnych uwarunkowań zdrowia psychicznego i somatycznego. Przedmiotem wykładu będzie ogólna charakterystyka meta-emocji w kontekście zdrowia emocjonalnego, oraz bardziej szczegółowa prezentacja kilku relatywnie lepiej już rozpoznanych ich form, takich jak ambiwalencja emocjonalna, poruszenie psychiczne czy psychiczny ból.

Informacja o prelegentce
Prof. dr hab. Ewa Trzebińska pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii Klinicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, gdzie jest kierownikiem Katedry Psychologii Pozytywnej. Prowadzi zajęcia w zakresie psychopatologii, osobowości, diagnozy klinicznej, psychoterapii oraz psychologii pozytywnej na studiach magisterskich, podyplomowych i doktoranckich, a także na szkoleniach psychoterapeutycznych. Prowadzi badania naukowe dotyczące emocjonalnych aspektów zdrowia psychicznego, a przede wszystkim afektywnego podłoża kształtowania się funkcjonalnej i dysfunkcjonalnej osobowości, w tym zaburzeń osobowości. Należy do Rady Redakcji amerykańskiego czasopisma Journal of Loss & Trauma. Jest członkiem European Association of Social Psychology oraz Society for Personality and Social Psychology. Wraz ze współpracownikami założyła Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej, w którym sprawowała funkcję Przewodniczącej Zarządu pierwszej kadencji, a obecnie jest członkiem Rady Programowej.
 


dr hab. prof. APS Irena Jelonkiewicz
Akademia Pedagogiki Specjalnej

Tytuł wystąpienia
Między światłem i cieniem – różne barwy psychologii pozytywnej

Abstrakt 

Przedmiotem rozważań jest kolejna faza rozwoju psychologii pozytywnej, w której m.in. uwzględnia się filozoficzną złożoność pojęcia pozytywność oraz komplementarność jasnych i ciemnych aspektów życia. „Dojrzewanie” ruchu psychologii pozytywnej oznacza również zauważenie ambiwalentnej natury niektórych zjawisk pozytywnych lub negatywnych (np. nieużyteczność nierealistycznego optymizmu lub motywacyjną funkcję gniewu). Nowe idee i koncepcje przez niektórych autorów nazywane są drugą falą lub psychologią pozytywną 2.0.
  • Czy uzyskiwanie dobrego samopoczucia możemy uznać za proces dialektyczny? Czy kontekst filozoficzny pozwala zrozumieć istotę tego procesu?
  • Czy psychologia pozytywna jest jedynie krótkim „przypisem” w ogólnej historii psychologii? Zaplecze teoretyczne i praktyczne psychologii pozytywnej to dziedzictwo psychologii humanistycznej, egzystencjalnej, również wyniki badań z obszaru psychologii społecznej, a może także dialog duchowych przywódców świata myśli chrześcijańskiej i buddyjskiej.
Informacja o prelegentce
dr hab. prof. APS Irena Jelonkiewicz, Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych, 
Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Społecznej.
W obszarze jej zainteresowań znajduje się problematyka zdrowia - zarówno w kontekście sposobów pomiaru, jak i rozpoznawania oraz badania właściwości jednostki, które sprzyjają podtrzymaniu i rozwijaniu zdrowia. Takimi właściwościami mogą być zasoby psychospołeczne (będące w dyspozycji jednostki) oraz umiejętności związane z adaptacją do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. W badaniu podmiotowych i sytuacyjnych wyznaczników dobrostanu psychicznego oraz uwarunkowań procesu adaptacji do doświadczeń życiowych odwołuje się do: 
- koncepcji salutogenetycznych powiązanych z psychologią pozytywną 
- roli pozytywnego afektu w podtrzymywaniu psychicznego dobrostanu 
- analizy procesu adaptacji do korzystnych/niekorzystnych wydarzeń życiowych. 
Zmienne wykorzystywane w badaniach należą do czterech kategorii: 
1) zasoby indywidualne, do których można zaliczyć afekt pozytywny/negatywny, poczucie koherencji, sprężystość (resilience), orientacje temporalne 
2) zasoby środowiskowe – właściwości rodziny (mocne strony rodziny, podział władzy), spostrzegane wsparcie społeczne, 
3) niekorzystne sytuacje życiowe (wpływ i skutki tych sytuacji w życiu badanych, sposób poradzenia sobie z nimi), 
4) dobrostan fizyczny i psychiczny.

 prof. Joar Vittersø

Tytuł wystąpienia
The Most Important Idea in the World: Positive Psychology and its Scientific and Political Prospects

Abstract
Twenty years ago, Martin Seligman launched the idea of a positive psychology, and by implication called for a normative turn in the social sciences. What can be more valuable in a civilization, the new movement asked, than for its individuals to both act good and feel well—and for its institutions to facilitate such positivity. Somewhat downplayed, however, was the fact that terms like goodness, wellness and positivity cannot be properly understood without a conceptual scheme grounded in ethical theory. In this talk, such a scheme will be presented. It is further argued that ethical theory also can be informed by eudaimonic theories of wellbeing. The reason is that eudaimonia comprises a definition of values that refers to factual knowledge. Hence, one of the promises of a eudaimonic psychology is that a scientific “is” sometimes can lead to an ethical “ought.” This argument equips positive psychology with particular relevance for researchers and political decisions makers.

Informacje o prelegencie
Joar Vittersø is a Professor of social psychology at the University of Tromsø, Norway. He holds a MS in social anthropology, a MS and a Ph.D. in social psychology, all from the University of Oslo. Author of more than 120 publications cited over 3000 times, Dr. Vittersø is a respected European researcher on human well-being and happiness. He is a former Board member of the International Positive Psychology Association, the Country representative for Norway in the European Network for Positive Psychology, and an Editorial Board member of the Social Indicators Research and the International Journal of Applied Positive Psychology. He is the editor of the recently published “Handbook of Eudaimonic Well-Being.”
Homepage: https://uit.no/om/enhet/ansatte/person?p_document_id=42316&p_dimension_id=88120

 dr. hab. Łukasz Kaczmarek


Tytuł wystąpienia
Konstruktywne reagowanie na sukcesy innych ludzi. Stan badań nad kapitalizacją

Abstrakt 
Przez dziesięciolecia psychologia koncentrowała się na tym, co ludzie czynią, gdy bliskie im osoby zmagają się z porażkami lub przechodzą przez poważne trudności życiowe. Dopiero od niedawna prowadzone są systematyczne badania nad tym, co ludzie czynią, gdy w ich życiu dzieje się coś dobrego. Teoria kapitalizacji stanowi systematyczny opis tej drugiej, zaniedbywanej dotąd grupy zjawisk. Opisuje procesy prozdrowotne, które zachodzą w parach w obliczu pozytywnych wydarzeń. W pierwszej części wykładu zostanie przedstawiona istota teorii kapitalizacji oraz aktualny stan badań w tym zakresie. W drugiej części prezentacji zostaną przedstawione niepublikowane dotąd wyniki kilkunastu badań własnych oraz zespołu, które pokazują uwarunkowania konstruktywnego reagowania na dobre wydarzenia w życiu innych ludzi dotyczące cech nadawcy (m. in., ekspresyjność emocjonalna, atrakcyjność, status ekonomiczny), odbiorcy (m. in. preaktywizacja własnych sukcesów, samoocena, tendencje hipomaniakalne, aktualny stan emocjonalny) oraz interakcji (odwzajemnianie komunikatów otrzymywanych od partnera). W przeglądzie zostaną przedstawione wyniki badań metodą papier-ołówek, internetowych oraz eksperymentów z obszaru psychofizjologii społecznej.           

Informacje o prelegencie 
Dr hab. Łukasz D. Kaczmarek. Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Prowadzi badania z obszaru psychologii pozytywnej, psychologii zdrowia i psychofizjologii. Autor 15 tekstów z listy JCR w czasopismach takich jak The Journal of Positive Psychology oraz Journal of Happiness Studies. Laureat nagród Pozytyw 2016 i Pozytywy 2014 za najlepszą publikację naukową oraz najlepszą książkę naukową z obszaru psychologii pozytywnej przyznawane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Pozytywnej. Autor książki, Pozytywne Interwencje Psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne.